سامانه نقل و انتقال دانشجویان دانشگاه جامع علمی کاربردی

به منظور پاسخگویی به تقاضاهای اجتماعی و خانواده محترم دانشجویان و همچنین کمک به افزایش انگیزه ادامه تحصیل ‏دانشجویان مستعد و قانونمند کردن فرآیند میهمانی و انتقالی دانشجویان و نیز افزایش سرعت در فرآیند نقل و انتقال، ضمن ایجاد هماهنگی و وحدت رویه یکسان با رعایت کلیه مقررات و حفظ استانداردهای سامانه نقل و انتقالات دانشجویان دانشگاه جامع علمی-کاربردی طراحی و اجرا گردیده است.‏

خواهشمند است موارد زیر را به دقت مطالعه فرمایید.

مراحل ثبت درخواست

علل مجاز درخواست نقل و انتقال دانشجو

فرایند نقل و انتقال و بررسی درخواست